Ludzie w trakcie terapii zmieniają się, dojrzewają, rozkwitają, rozumieją i stają się uważni na swoje przeżycia. Funkcjonują w nowej jakości bycia – towarzyszenie tym zmianom jest kwintesencją mojej pracy.

Psychoterapia

wrozek przerywnik

W procesie psychoterapii pacjent wspólnie z terapeutą poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego jego obecne przekonania i sposoby funkcjonowania w niezrozumiały dla niego sposób wpływają na codzienne życie, stając się źródłem problemów, cierpienia, poczucia braku sensu czy dyskomfortu.

Integracja

wrozek przerywnik

W swojej pracy wykorzystuję założenia psychoterapii integracyjnej, która łączy techniki i teorie istniejących już podejść. Jako zwolennik integracji uważam, że nie istnieje uniwersalna terapia skuteczna w pracy ze wszystkimi klientami oraz odpowiednia dla wszystkich typów problemów. Dlatego wykorzystywanie elementów charakterystycznych dla różnych szkół oraz łączenie ich, owocuje zindywidualizowanym postępowaniem wobec konkretnego problemu i danego klienta. Terapia integracyjna zakłada dużą elastyczność w zakresie stosowanych technik i form. Istotą psychoterapii jest bezpośredni kontakt między psychoterapeutą i osobą leczoną. Ze względu na specyfikę występujących problemów w głównej mierze moje podejście terapeutyczne opiera się na nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, który zakłada, że nasze myśli, przekonania i wyobrażenia wpływają na nasze samopoczucie i zachowanie a zasadniczym celem terapii jest zmiana określonych zachowań oraz negatywnych wzorców myślenia sprzyjających utrzymywaniu się choroby. Terapia poznawcza ma przede wszystkim nauczyć pacjenta rozpoznawać i eliminować jego dysfunkcjonalne sposoby myślenia. Staram się pomóc pacjentowi zrozumieć, w jaki sposób powstają u niego zaburzenia emocjonalne oraz dysfunkcjonalne zachowania. Wspólnie z pacjentem zwraca się uwagę na procesy poznawcze, przede wszystkim na interpretacje zdarzeń, sposób myślenia i postrzegania otaczającego świata. Wykrywamy dysfunkcjonalne schematy poznawcze i zamieniamy na realistyczne i nie zagrażające sobie. Ze względu na wieloczynnikowe podłoże zaburzeń oraz potrzebę przedłużenia kontaktów terapeutycznych korzystam z psychoterapii psychodynamicznej, w której pacjent uświadamia sobie przeżycia, które wyparł do podświadomości. Praca odbywa się na mechanizmach obronnych, przeniesieniu i przeciw przeniesieniu. W przypadku młodocianych pacjentów istotna jest również psychoedukacja, gdyż niejednokrotnie wyodrębnia się wrażliwość na przekaz kulturowy, uleganie presji mody i identyfikacji z idolami, gdzie ma znaczenie system wartości, w którym atrakcyjność ciała stanowi wartość nadrzędną.

Terapia rozpoczyna się najczęściej od spotkania konsultacyjnego mającego na celu wstępne poznanie sytuacji pacjenta. Długość terapii zależy od wielu czynników takich jak motywacja, czy chęć i gotowość do zmiany. Niezwykle istotny jest również rodzaj zgłoszonego problemu, który dla każdej osoby ma indywidualne, osobiste znaczenie. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie terapii, a także faktu, że klient z takiej formy pomocy korzysta. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta bądź osób trzecich.